Co je to GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) aneb obecné nařízení o ochraně osobních údajů, reguluje zpracovávání osobních údajů týkajících se fyzických osob v EU ze strany fyzické osoby, firmy nebo organizace.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás informujeme:

 • Škola plní povinnosti správce údajů 
 • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů:
 • Manažer projektu: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Zpracování osobních údajů

Důvody zpracování osobních údajů

  Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu;
 • na základě oprávněného zájmu školy;
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • školní matrika (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, jméno a příjmení zákonných zástupců nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte (dále JOOVD), telefonní spojení na zák. zástupce nebo JOOVD);
 • doklady o přijímání žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování;
 • třídní kniha;
 • záznamy z pedagogických rad;
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech, popřípadě posudky týkající se zdravotního stavu.

 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů, např.:

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, Policii ČR;
 • podklady žáků pro vyšetření ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ) a doporučení ŠPZ určené škole;
 • údaje o zdravotní způsobilosti žáka.

 Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu, např.:

 • e-mail zákonných zástupců nebo JOOVD;
 • datová schránka;
 • zdravotní pojišťovna žáka;
 • seznam osob vyzvedávajících žáka z družiny, vč. číslo OP;
 • formuláře na uvolňování a omlouvání žáka z výuky.

 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu, např.:

 • pořizování fotografií a záznamů z činnosti školy;
 • žákovské práce (výtvarné práce, projekty, závěrečné práce)
 • seznamy žáků na soutěžích, přihlášky na soutěže.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • Vnitřní směrnice řídí např.:
  • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu;
  • osobní odpovědnost osob, zachovávání mlčenlivosti o údajích;
  • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů;
 • proškolení všech zaměstnanců školy o ochraně osobních údajů;
 • je vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí mimo jiné i nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole.

 Doba zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou v ZŠ zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby (pomine-li důvod zpracování, pro který byl souhlas poskytnut) jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem

Práva subjektu údajů

Pokud jsou v ZŠ zpracovávány Vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašeho dítěte, máte právo:

 • požadovat od ZŠ informaci o způsobu zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v ZŠ
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZŠ jsou nepřesné);
 • požadovat omezení nebo vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZŠ. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, např. školní matriky, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZŠ;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZŠ (např. v případě přechodu na jinou školu);
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • svá práva vůči ZŠ v oblasti GDPR  uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Vyřizování žádostí o poskytnutí informací (dle práv subjektu údajů)

Škola vyřizuje žádost subjektu údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace se žákům a zákonným zástupcům žáků poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné (zjevnou nedůvodnost dokládá správce) nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Adresa

Vachkova 630/1
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Tel.: +420 267 713 530

©  Základní škola U Obory 2022-2024