Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. tříd 2013

Informace o zápisu
-zápis do 1. tříd proběhne 16. a 17. ledna 2013 od 14 do 18 hodin v hlavní budově školy.
Zápis do školy je pro děti a jejich rodiče (doufáme) příjemnou záležitostí, na kterou budou rádi vzpomínat. Pro školu také. Ale správní řád a školský zákon nám určuje mnoho „papírování“, které i na Vás – zákonné zástupce dítěte – čekají.
U zápisu musíte nejdříve vyplnit „Žádost o přijetí“. Tu Vám vydá služba, nebo ji můžete vyplnit předem (najdete ji zde). Služba si od Vás vyplněnou žádost převezme. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.
Rozhodnutím o zápisu se děti stanou žáky naší školy. V případě, že budete žádat o odklad (potřebné informace dostanete u zápisu), proběhne další řízení.
 
V červnu se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků. O termínu Vás budeme včas informovat.
 
 
 
V případě, že nám dovolí kapacita školy, především počet zapsaných tzv. spádových dětí do 1. třídy, je možné přijmout i děti z jiné oblasti. Přednost mají samozřejmě děti s trvalým bydlištěm v MČ Praha 22.
 
 
 
Ze školského zákona:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.