Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/21

Základní informace o zápisu

Ze školského zákona  - Zákon č.561/2004 Sb.  - vybíráme jen to nejdůležitější:

§36  - Plnění povinnosti školní docházky

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,  a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Pozn. Dny zápisu stanoví ředitel školy - viz dále)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 

§37 – Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného  školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

§46 – Organizace základního vzdělávání

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu  s §36, a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

 

§165

Ředitel  rozhoduje  v oblasti státní správy o  přijetí k základnímu vzdělávání

Zápis tedy probíhá jako správní řízení (Zákon č.500/2004Sb., správní řád v platném znění)

 

Zápis do školy by měl být pro Vás, ale především pro Vaše dítě, příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi vzpomínat.

 

Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy, pak musíte:

 • Přijít s dítětem ve dnech zápisu v termínu - 21. a 22.dubna 2020 od 14 do 18 hodin
 • Není potřeba si rezervovat čas zápisu! Paní učitelek, které se vám budou věnovat, je dost a  kdybyste náhodou museli chvíli počkat, tak je pro děti, tedy i pro vás, připravený program.  Pokud ale máte potřebu si domluvit konkrétní den a čas, tak napište na adresu Ivana.Vodickova.ZS@seznam.cz.
 • Vyplnit žádost o přijetí (tu Vám dá služba u zápisu, nebo si jí můžete stáhnout v "Dokumentech ke stažení")
 • Vyplněnou žádost, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte předložíte vedení školy.  Cizinci předkládají  doklady o trvalém/přechodném pobytu
 • Paní ředitelka, popř. paní zástupkyně převezmou a  zkontrolují přihlášku a Vašemu dítěti přidělí evidenční číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamu přijatých dětí do naší školy
 • Pak proběhne „zápis“, při kterém vaše dítě ukáže paní učitelce, co všechno umí. Nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte!  Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí.
 • Děti, které byly u zápisu v dubnu 2019 a byl jim udělen odklad, musí k zápisu přijít znovu. 

Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno na webových stránkách školy (proto ta evidenční čísla) a na nástěnce ve vestibulu školy.  Vytištěné rozhodnutí o přijetí Vám předáme později

Pokud budete žádat pro své dítě odklad, tak:

 • O odklad musíte požádat písemně v době zápisu (žádost je  též v "Dokumentech ke stažení")
 • K žádosti o odklad musíte přiložit:
  •  doporučující zprávu z pedagogicko - psychologické poradny (doporučujeme se objednat v dostatečném časovém předstihu)
  • doporučující zprávu od odborného lékaře = dětského lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa
  • bez předložení těchto dvou doporučení NELZE o odkladu rozhodnout

Není rozhodující, zda přijdete první den zápisu hned ve 14 hodin nebo ve čtvrtek v 17 hodin. Čas zápisu na přijetí či nepřijetí nemá žádný  vliv. 

 

Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce do Základní školy U Obory

1.Přednostně se přijímají dětí s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22 v příslušném školském obvodu ZŠ U Obory    

                                                                                                                                          7 bodů

2. Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22  v příslušném školském obvodu ZŠ nám. Bří Jandusů, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ U Obory

                                                                                                                                         6 bodů

3. Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22  v příslušném školském obvodu ZŠ nám. Bří Jandusů

                                                                                                                                           5 bodů

3. Děti s místem trvalého pobytu v jiných MČ hl. města Prahy , jejichž sourozenec je již žákem ZŠ  U Obory

                                                                                                                                            4 body

4. Děti s místem trvalého pobytu z jiných MČ hl. města Prahy

                                                                                                                                            3 body

5. Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ U Obory

                                                                                                                                            2 body  

6. Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů                                               1 bod

 

V případě, kdy nelze přijmout všechny děti, které splnily stejné kritérium, bude provedeno losování.