Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. tříd
 
Poslední aktualizované informace k zápisu naleznete - zde.

 

Formuláře k zápisu

Dotazník   Poučení   Seznámení s podmínkami   Upřesňující informace   Žádost o přijetí

 

Formuláře k odkladu

Dotazník   Poučení   Upřesnění   Žádost o odklad 

 

Online rezervační systém

Od dnešního dne tj. 1.4.2020 je spušten online rezervační systém pro zápis dětí do 1. tříd. Odkaz naleznete zde.

 

Aktualizované informace k zápisu do 1. tříd  - zde

 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/21

 

Zápis do školy by měl být pro Vás, ale především pro Vaše dítě, příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi vzpomínat

 

 

Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy, pak musíte:

 • Přijít ve dnech zápisu 21. a 22.4.2020 v době od 14.00 do 18.00 hodin do školy (přízemí v hlavní budově).
 • Nejdříve proběhne formální část zápisu, tzn. vyplnění žádosti, dotazníků, poučení,  předložení dokladů, tedy zahájení správního řízení.
 • Následuje rozhovor vyučující s dítětem. Dítě ukáže paní učitelce, co umí. V žádném případě se nejedná o nějaké zkoušení! Dítě nestresujte, je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí!
 • Je jedno, zda přijdete první den zápisu hned ve 14 hodin nebo ve středu v 17 hodin. Přestože čas zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte, přichází většina rodičů co nejdříve.
 • Oficiální – povinné rezervace termínu k zápisu neděláme, zatím to nikdy nebylo třeba. Pokud si ale přejete přijít na určený čas, stačí, když napíšete email paní ředitelce.
 • Po příchodu do školy se vás ujme služba, která vám vydá tiskopisy (žádosti o přijetí a dotazník) a provede vás zápisem. Žádost o přijetí si můžete stáhnout na webových stránkách a předem vyplnit.
 • Vhledem k prostorové kapacitě školy budeme otevírat tři první třídy. Proto jsme museli stanovit Podmínky pro přijetí – kritéria.
 • Dále jsme pro vás také vybrali to nejdůležitější o zápisu ze Školského zákona a z Vyhlášky o základním vzdělávání.
 • V případě, že budete žádat pro své dítě odklad, najdete potřebné informace o odkladu za výňatky z právních předpisů (viz konec této stránky).
 • Dotazy týkající se zápisu či odkladu zasílejte paní ředitelce:  Ivana.vodickova.zs@seznam.cz

 

 

Podmínky pro přijetí do ZŠ U OBORY

Kapacita školy na základě prostorových a hygienických podmínek a podmínek pro plnění školního vzdělávacího programu umožňuje pro školní rok 2020/21 otevřít tři první třídy. 

Z tohoto důvodu byla stanovena kritéria pro přijetí. Pokud podmínky školy neumožní přijmout všechny děti, které splnily stejné kritérium, bude provedeno losování 30.4.2020

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádové oblasti ZŠ U Obory.

 

 

Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce do Základní školy U Obory

 1. Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22 v příslušném školském obvodu ZŠ U Obory - 7 bodů
 2. Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22 v příslušném školském obvodu ZŠ nám. Bří  Jandusů, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ U Obory   - 6 bodů 
 3.  Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 22  v příslušném školském obvodu ZŠ nám. Bří Jandusů - 5 bodů
 4.  Děti s místem trvalého pobytu v jiných MČ hl. města Prahy, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ U Obory - 4 body
 5.  Děti s místem trvalého pobytu v jiných MČ hl. města Prahy  - 3 body
 6. Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů, jejich sourozenec je  již žákem ZŠ  U Obory. - 2 body
 7.  Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů.  - 1 bod

 

 

Spádové oblasti školy stanovuje  Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol, která byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy s platností od 1. 4. 2020. Vyhlášku v plném znění najdete  na webu MČ Praha 22.

Spádová oblast naší školy

 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) v platném znění:

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 36   Plnění povinnosti školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

§ 37   Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky:

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

§ 3a

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

 

Desatero pro rodiče předškoláků k náhledu zde.

 

Odklad povinné školní docházky

K žádosti o odklad musí být přiložena dvě doporučující vyjádření:

 • Doporučující vyjádření ŠPZ a odborného lékaře

nebo

 • Doporučující vyjádření ŠPZ a klinického psychologa

Pokud chcete využít služby Pedagogicko psychologické porady pro Prahu 10, nezapomeňte se včas objednat na vyšetření. Kontakty najdete na www: ppp10.eu

(ŠPZ = školské poradenské zařízení)

I v  případě, že budete mít žádost ve dnech zápisu kompletní, a bude rozhodováno hned o odkladu, musí být ve spisu vložena  žádost o přijetí.

Pokud nebude  žádost kompletní musí být vedeny spisy dva. První o přijetí, tedy musíte předložit žádost o přijetí, a druhý spis o odkladu. Další postup záleží na tom, v jaké lhůtě dodáte chybějící doporučující vyjádření.