Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 2. 2019

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

Škola s tebou a pro tebe

 

Naším cílem je, aby děti získaly nejen potřebné vědomosti, ale zejména celou řadu schopností důležitých pro jejich život.

 

Povedeme děti k tomu, aby:

 

Ø      se naučily být zodpovědné za své zdraví, vážily si svého života a své práce, ale také života a práce jiných

 

Ø      byly schopné samostatně pracovat, samostatně se učit a naučily se zodpovědnosti za svoji práci

 

Ø      dokázaly pracovat v kolektivu, komunikovat s ostatními

 

Ø      se naučily hodnotit práci ostatních, ale zejména pak svoji práci a zvládat své úspěchy a neúspěchy

 

Velkou pozornost věnujeme péči o zdravý životní styl. Proto posilujeme tělesnou výchovu zvýšenou časovou dotací a nabídkou sportovních aktivit.

Práci dětí se snažíme zefektivnit i rozdělením tříd na některé z předmětů. Hlavně v hodinách práce na PC a v hodinách anglického jazyka menší počet žáků přispívá ke zkvalitnění vyučovacího procesu. Za tímto účelem se snažíme také zavádět další efektivní metody výuky.

 

Nemyslíme jen na vzdělávání. Uvědomujeme si, že nedílnou součástí našeho působení je i výchova žáků, a proto se snažíme ve škole budovat zdravé klima. Do vztahů mezi vrstevníky, mezi dětmi celé školy, mezi dětmi a jejich pedagogy se snažíme vnést vzájemnou úctu, toleranci, pochopení, klid a pohodu.

 

Chceme-li stručně shrnout cíl našeho programu, je to vše, co si nejen zkušený pedagog, ale i každý rozumný člověk představí pod slovy " všestranný rozvoj osobnosti dítěte".

 

Každé dítě je jiné.

 

Každé má právo vzdělávat se s ostatními.

 

Každé má právo na úspěch.

 

Proto budeme dále pokračovat v integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. To předpokládá nejen vytvoření potřebných materiálních podmínek, vytvoření individuálních plánů a jejich plnění, ale také vytváření vztahů dětí

 

k dětem, které se od nich jakkoli "liší".

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Klíčové kompetence pomáhají žákům nejen při vzdělávání,ale i v každodenním životě.  Úroveň kompetencí, které dosáhnou na základní škole, není konečná. Tvoří základ pro celoživotní vzdělávání a další život.

 

Vytváření klíčových kompetencí se prolíná všemi předměty ve všech ročnících, celým školním životem. Také jednotlivé kompetence jsou úzce spojeny s ostatními.

Je nutné je postupně rozvíjet, vždy vzhledem ke schopnostem, věku a potřebám dětí.

 

Přehled klíčových kompetencí

klíčová kompetence

metody a formy práce, obsah kompetence

kompetence

k učení

 

 

- důraz na čtení s porozuměním, práci s textem

 

- práce s informacemi (vyhledávání, zpracování, využití)

 

- zpracování referátů, jejich prezentace

 

- samostatné pozorování, experiment

 

- odvozování nového, používá pojmy, chápe souvislosti

- využívání poznatků v praxi

- samostatná práce v hodinách, domácí příprava

- " učení se "

kompetence

k řešení problémů

 

 

- problémové vyučování

- řízený rozhovor

- práce s informacemi - najde, třídí, zhodnotí

- rozvoj logického uvažování

- důraz na samostatnou práci žáků - řešení problémů

- využívá vědomostí pro odvození nového

- hledá řešení, vybírá vhodné postupy, pomůcky

kompetence

komunikativní

 

 

- řízený rozhovor

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky

- vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu

- diskuse - účast, vedení

- schopnost diskutovat, tj.:

prezentovat a obhájit svůj názor

poslouchat a reagovat na vystoupení jiných

- práce ve skupinách

- prezentace referátů, popř. skupinových projektů

- využívá informační a komunikační prostředky

kompetence sociální a personální

 

 

- skupinová práce v hodinách

- skupinová práce dlouhodobější - termínované projekty

- vytvoření a respektování pravidel

- umět požádat o pomoc a umět pomoci ostatním

- pobyty ve školách v přírodě - život v kolektivu

- sebedůvěra, sebekritika, sebeúcta

- ovládá svoje jednání a chování, je za sebe zodpovědný

kompetence občanské

 

 

- zná svá práva a povinnosti, umí je využívat a obhájit

- respektuje práva ostatních

- chápe principy demokracie

- rozhoduje se v každodenních, ale i v kritických situacích

- orientuje se v problematice životního prostředí

- buduje si svůj zdravý životní styl

kompetence pracovní

 

- zná své schopnosti a možnosti

- dodržuje pravidla bezpečnosti

- využívá teoretické znalosti při praktických činnostech

- získává vztah k práci

- rozvíjí své zájmy a schopnosti

- směřuje k volbě vhodného povolání

 

Učební plán 2016/2017

1. stupeň

          ročník - počet hodin v týdnu

 

název předmětu

1.

2.

3.

4.

5.

český jazyk

8

8

8/9

7

7

anglický jazyk

 1

1/2 

3

3

3

matematika

5

5

5

5

5

informatika

 -

 -

1

prvouka

2

2

2

 -

Vlastivěda

 -

 -

 -

2

2

Přírodověda

 -

 -

 -

2

2

hudební výchova

1

1

1

1

1

výtvarná výchova

1

1

1

2

2

tělesná výchova

2

3/2

3/2

2

2

člověk a svět práce

1

1

1

1

1

počet hodin za týden

21

22

24

25

26

 

2. stupeň

          ročník - počet hodin v týdnu

název předmětu

6.

7.

8.

9.

český jazyk a literatura

4

4

4

4

anglický jazyk

3

3

3

3

2.cizí jazyk

-

2

2

2

matematika

5

4

4

5

informatika

1

 1

 -

 1

dějepis

2

2

2

2

výchova k občanství

1

1

1

1

fyzika

2

2

2

2

chemie

 -

 -

2

2

přírodopis

2

2

2

1

zeměpis

2

2

2

1

výchova ke zdraví

 -

1

1

1

člověk a svět práce

1

-

1

1

hudební výchova

1

1

1

1

výtvarná výchova

2

2

1

1

tělesná výchova

3

2

2

2

volitelné předměty

-

1

2

2

počet hodin za týden

28

30

32

32

 

Přehled volitelných předmětů:

7.ročník:

1 hodiny týdně (popř. 2hod./14dní)

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Biologická praktika
 • Sportovní hry chlapci

8.ročník:

2 hodiny týdně (popř. 1 + 2hod./14dní)

 • Biologická praktika
 • Chemická praktika
 • Sportovní hry chlapci
 • Informatika

9.ročník:

2 hodiny týdně (popř. 1 + 2hod./14dní)

 • Literární seminář
 • Chemická praktika
 • Sportovní hry chlapci
 • Multikulturní výchova